Zero emissie transport

Wij zijn trotse partners van het project ‘Zero Emissie Transport’. Doel van dit project is het ontwikkelen van een ‘Innovation Community Zero Emissie Transport’ binnen het platform Zeeland Connect waarbinnen overheid, bedrijfsleven en HZ University gezamenlijk innoveren op het gebied van Zero Emissie Transport.

Klimaatopgave

Ook voor ondernemers in Zeeland komt de klimaatopgave snel dichterbij: de sector mobiliteit in Zeeland moet in 2030 al een reductie van 49% CO2 uitstoot hebben gerealiseerd. Met een vervangingstermijn van 7 jaar zullen bedrijven in 2023 stap voor stap een deel van hun vloot moeten vervangen. Dit is een complexe opgave omdat technologie, overheidsbeleid en markt voor zero-emissie oplossingen continu in beweging zijn. Daarnaast is ook procesinnovatie in logistieke processen nodig, omdat zero-emissie voertuigen niet 1-op-1 passen in de huidige logistieke operaties van bedrijven.

Innovation community zero emissie transport

De ‘Innovation Community Zero Emissie Transport’ versterkt het innovatiesysteem in Zeeland door:

  • Bieden van objectieve informatie over ontwikkelingen in technologie in voertuigen (batterijen, waterstof), markt/prijzen, laad- en tankinfrastructuur en logistieke (proces)innovaties in Nederland en Europa. De informatie wordt verwerkt in een roadmap-tool waarmee bedrijven op basis van hun eigen logistieke kenmerken kunnen vaststellen hoe zij met de geplande vervanging van hun voertuigen de transitie naar Zero Emissie kunnen maken en welke logistieke vraagstukken daarbij opgepakt moeten worden.

  • Platform voor open innovatie voor logistieke procesinnovaties om Zero Emissie in de bedrijfsvoering te integreren. De integratie van Zero-Emissie voertuigen vraagt om aanpassingen in het logistiek proces o.a. omdat de actieradius van batterijen nog te beperkt is en waterstofvoertuigen de komende jaren niet beschikbaar zijn. Ook de hoge kosten van Zero Emissie voertuigen zijn een aanleiding om processen anders in te richten zodat er minder (kostbare) voertuigen nodig zijn of alternatieven als Lichte Electrische Vracht Voertuigen (LEVV) ingezet kunnen worden. De community faciliteert bedrijven bij het identificeren, onderzoeken en ontwikkelen van de procesinnovaties en zorgt, door het delen van kennis en ervaring, voor een versnelling in innovatie.

  • Ontwikkelen van een gezamenlijke roadmap voor laad- en tankinfrastructuur voor Zeeland. Op dit moment loopt de ontwikkeling van laad- en tankinfrastructuur in Zeeland achter bij andere regio’s. Dit vanwege de geringe omvang van de markt ten opzichte van andere regio’s. Voor logistieke bedrijven is het vraagstuk aan de orde of ze zelf moeten investeren in laadinfra (en zo ja, hoe), of gezamenlijk met andere bedrijven (en zo ja, hoe en waar), of kunnen meeliften op publieke infrastructuur. Door middel van onderzoek wordt de totale vraag voor Zeeland in kaart gebracht en gebundeld, zodat ondernemers sneller kunnen innoveren.

     

Ambitie

De ambitie van de innovatie community is om de logistieke MKB-ers in Zeeland te sensibiliseren en te ondersteunen bij starten en uitwerken van innovaties voor Zero Emissie Transport:

  • Sensibiliseren en vergroten van awareness via het aanbod van proefrijden met een elektrisch voertuig (truck of bestelbus). Samenwerking tussen Zeeland Connect, TLN, gemeenten en de truckdealers.

  • Ontwikkelen van een handelingsperspectief door het uitwerken van een zero-emissie investeringsstrategie, innovatievraagstukken en impact per bedrijf met de Zero Emissie Roadmap-tool.

  • Innoveren: ontwikkelen van de procesinnovaties door MKB bedrijven in combinatie met het doen van experimenten/proefritten met elektrische voertuigen voor een langere periode (WP3)

In de aanpak worden tussen de 200 tot 300 bedrijven in Zeeland met eigen bestel- en vrachtvoertuigen benaderd. De verwachting is dat 80 tot 100 bedrijven gaan proefrijden; dat 40 bedrijven interesse hebben in een analyse met de tool; en dat minimaal 15 bedrijven daarna aan de slag gaan met procesinnovaties om Zero-Emissie ook te kunnen gaan invoeren. De komende jaren zal deze groep met bedrijven doorgroeien. 

Proactief

Een proactieve benadering van Zero-Emissie is belangrijk voor de concurrentiepositie van logistieke bedrijven in Zeeland en voor de regio als geheel. Doordat het zwaartepunt van logistieke innovatie en innovatie ondersteuning voor zero emissie ligt op stadslogistiek, dreigen de Zeeuwse logistiek dienstverleners een achterstand op te lopen in kennis en innovatie. Om een aantrekkelijke vestigingsplaats te zijn voor het internationale bedrijfsleven dat zich in Noordwest-Europa wil vestigen, is het belangrijk om aantoonbaar te innoveren in duurzaamheid en zero-emissie in het bijzonder. 

Innovatief

Het project is innovatief omdat het een unieke aanpak heeft in het MKB de mogelijkheid bieden om met behulp van proefrijden de benodigde logistieke procesinnovaties te identificeren en uit te werken. Dit omdat de logistieke kenmerken van de Zeeuwse logistiek om andere oplossingen vragen dan de stadlogistiek die nu centraal staat in veel onderzoek en ontwikkeling. Daarbij omdat de ontwikkeling van laad- en tank infrastructuur in Zeeland vanuit de collectieve behoefte wordt opgepakt.