ARTIKEL 1 ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN

1.1 Algemeen
Vermelde tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de CBS indexcijfers en zijn gebaseerd op de thans geldende BTW tarieven. Een overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 12 maanden of 24 maanden, indien aangegeven en is daarna per maand opzegbaar.

Indien een contract wordt afgesloten gedurende het jaar dan worden de van toepassing zijnde onderhoudskosten in rekening gebracht aangevuld met het deel van de servicekosten wat resteert over het betreffende jaar. Bij maandelijkse incasso wordt direct gestart met maandelijkse betalingen en wordt bij beëindiging een verrekening opgesteld indien de onderhoudsbeurt reeds is uitgevoerd.

Een onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders overeengekomen. De uitvoering van de onderhoudsbeurt wordt door middel van een sticker met dagtekening op het apparaat aangegeven. De onderhoudscontracten zijn alleen van toepassing op alle onderdelen die zich binnen het toestel bevinden en door de fabrikant zijn aangebracht. Indien in het contract het leveren en monteren van vervangende onderdelen niet is inbegrepen worden deze werkzaamheden en materialen verrekend op basis van de bij ons gebruikelijke tarieven.

1.1 Storingen op basis van onderstaande oorzaken zijn niet opgenomen bij het afsluiten van servicecontracten- en garantieplannen:
a) Bedieningsfouten, water bijvullen, ontluchten, aansteken waakvlam, geen brandstof, etc, dan wel storingen aan onderdelen welke op ons advies vervangen dienden te worden, vallen niet binnen het contract.
b) Het  niet schoon zijn van luchttoevoerkanalen, rookgasafvoersystemen of de condensafvoer, kalkaanslag, diffusie of bevriezing.
c) Oorzaken van buitenaf (zoals vogelnest in de afvoer, regen en blikseminslag.
d) Door anderen dan de Saman Groep aan het apparaat verrichte werkzaamheden, waaronder wijzigingen en uitbreidingen.
e) De bij het geheel behorende leidingsystemen (cv, gas, water, riolering).
f) Thermostaatkabel.
g) Storingen of reparaties aan / of veroorzaakt door de zonnecollector en aansluitingen hierop, evenals werkzaamheden op of aan het dak.
h) Het ontkalken van de ketel, boiler, geiser of tapspiraal.
i) Het vervangen van toestellen, radiatoren en leidingwerk, evenals waterzijdige behandeling van de installatie.
j) Aan het systeem toegevoegde regelapparatuur en toevoegingen zoals weersafhankelijke regeling.
k) Vervanging van CO2-sensoren, vochtsensoren en bedieningen bij MV-boxen.
l) Het opnemen van eventuele noodzakelijke herstellingen, vernieuwingen en modificaties.

Storingen:
– Als gevolg van ondeskundige behandeling van de installatie door klant of derden.
– Ontstaan als gevolg van het niet laten uitvoeren van reparaties of werkzaamheden die door Saman Groep noodzakelijk worden geacht.
– Veroorzaakt door onachtzaamheid of externe oorzaken, zoals onvoldoende gasdruk op het toestel, defecte zekeringen, geen elektra, te weinig waterdruk, lucht in de installatie, etc.

1.2 Storingen welke gemeld worden voor 21:00 uur worden in principe dezelfde werkdag verholpen, storingen na 21:00 uur gemeld worden uiterlijk de volgende werkdag verholpen. Tijdens de werkzaamheden geconstateerde gebreken zullen worden hersteld, en/of onderdelen vervangen, met een maximum van Euro 100,- (incl. BTW) zonder toestemming van de opdrachtgever. Op al onze leveringen van producten en diensten zijn tevens de Algemene Voorwaarden van de metaalunie van toepassing welke u hier kunt downloaden.

1.3 Onderhoud aan toestellen kan worden uitgevoerd tot een hoogte van 3 meter. Indien het toestel zich op een plek bevindt die hoger is dan 3 meter dient de opdrachtgever een voorziening te treffen die het mogelijk maakt om de nodige werkzaamheden veilig uit te voeren of Saman Groep voorziet hierin, maar dan worden de meerkosten doorberekend aan de opdrachtgever.

1.4 De toestellen waar werkzaamheden aan moeten worden verricht, dienen vrij toegankelijk en bereikbaar te zijn voor de monteur.

1.5 Saman Groep behoudt zich het recht om een abonnement te weigeren, niet te verlengen, of te beëindigen.

ARTIKEL 2 SPECIFIEKE CONTRACTVOORWAARDEN

2.1 Cv-ketels, geisers, gaskachel en gasboilers
2.1.1 Onderhoudscontract:
Het onderhoudscontract kan afgesloten worden voor alle gangbare merken gasgestookte toestellen, de minimale looptijd is 12 maanden, het onderhoudscontract houdt in:
a) Jaarlijks schoonmaken van (combi-)cv-ketel en brander
b) Controle op minimum waterdruk en werking circulatiepomp
c) Controleren van de ketelafstellingen en eventueel opnieuw inregelen
d) Controle van de regelapparatuur
e) Inclusief voorrijkosten

Onderhoudscontracten worden in rekening gebracht bij jaarlijkse betaling vanaf 1 januari of vanaf de 1e van de maand wanneer u zich hebt aangemeld tot eind van het jaar. In geval van maandelijkse betaling op basis van automatische incasso wordt het bedrag in termijnen voldaan tot eind van het jaar. Bij opzegging binnen het eerste jaar dient u wel 12 maanden te voldoen. Onderhoudscontracten zijn exclusief arbeids- en materiaalkosten bij storingen en worden na uitvoering van de werkzaamheden in rekening gebracht.

Een Servicecontract en een Warmte Garantieplan kan alleen worden afgesloten voor de volgende merken; ATAG (exclusief toestellen ouder dan bouwjaar 2010), AWB, Bosch, Daalderop (m.u.v. Daalderop Combinair), Intergas, Itho, Nefit, Remeha en Vaillant. Voor alle overige merken kunt u alleen een onderhoudscontract afsluiten.

2.1.2 Servicecontract:
Een servicecontract is een uitbreiding van het onderhoudscontract en biedt meer zekerheid op het gebied van storingen, de minimale looptijd is 12 maanden, het servicecontract houdt in:
a) Jaarlijks onderhoud als bij het onderhoudscontract omschreven
b) Geen arbeidskosten bij storingen of reparatie aan het te onderhouden toestel
c) Looptijd maximaal 15 jaar na installatie toestel
d) Onderdelen zijn niet inbegrepen
e) Service + contract, 1 maal per 18 maanden onderhoud en beheer op afstand

Servicecontracten worden vooraf volledig gefactureerd en worden in rekening gebracht bij jaarlijkse betaling vanaf 1 januari of vanaf de 1e van de maand wanneer u zich hebt aangemeld tot eind van het jaar. In geval van maandelijkse betaling op basis van automatische incasso wordt het bedrag in termijnen voldaan tot eind van het jaar. Bij opzegging binnen het eerste jaar dient u wel 12 maanden te voldoen.

2.1.3 Saman Warmte Garantie Plan:
Het Saman Warmte Garantie Plan is het meest complete contract verkrijgbaar, afsluiten is alleen mogelijk bij een nieuwe CV-ketel (minder dan 2 jaar oud, de minimale looptijd is 24 maanden).
Het Saman Warmte Garantie Plan houdt in:
a) Voorwaarden als onder het servicecontract omschreven
b) Verlengde garantie op onderdelen; gedurende de contractperiode worden onderdelen binnen de ketelmantel bij defect gratis vervangen
c) Bij verkoop van de woning is dit contract overdraagbaar aan de nieuwe eigenaar
d) Het contract is per jaar opzegbaar
e) Looptijd maximaal 15 jaar na installatie toestel
f) Warmte Garantie Plan + contract, 1 maal per 18 maanden onderhoud en beheer op afstand

Het Saman Warmte Garantie Plan wordt vooraf volledig gefactureerd en wordt in rekening gebracht bij jaarlijkse betaling vanaf 1 januari of vanaf de 1e van de maand wanneer u zich hebt aangemeld tot eind van het jaar. In geval van maandelijkse betaling op basis van automatische incasso wordt het bedrag in termijnen voldaan tot eind van het jaar. Bij opzegging binnen het eerste jaar dient u wel 24 maanden te voldoen.

2.2 Warmtepomp
2.2.1 Onderhoudscontract:
De minimale looptijd is 12 maanden, het voorgeschreven preventieve onderhoud omvat:
a) Controle stroomverbruik
b) Controle instellingen
c) Controle werking van de temperatuurregeling
d) Controle temperaturen
e) Controle elektrische bedrading en componenten
f) Controle functies op het bedieningspaneel
g) Controle van de koudemiddeldetectie
h) Controle condenswaterafvoer
i) Controle elektrische bedrading en componenten
j) Meten van de stroomopname van de compressor
k) Het reinigen van de filters van het watersysteem

2.2.2 Bij toepassing van een lucht/water warmtepomp vinden tevens de volgende werkzaamheden plaats:
a) Controle op koudemiddellekkage
b) Controle omkasting en afwateringsgaten in de bodemplaat
c) Controle van de condensordrukregeling
d) Controle van de koudemiddeldrukken tijdens bedrijf en de zuig- en perszijde van het systeem
e) Visuele inspectie van koelleidingen op knikken en beschadigingen, bevestiging etc.
f) Reinigen van de condensor
g) Eventueel bijwerken van lakbeschadigingen
h) Rapportage volgens CFK regeling (indien van toepassing)

Onderhoudscontracten worden in rekening gebracht bij jaarlijkse betaling vanaf 1 januari of vanaf de 1e van de maand wanneer u zich hebt aangemeld tot eind van het jaar. In geval van maandelijkse betaling op basis van automatische incasso wordt het bedrag in termijnen voldaan tot eind van het jaar. Bij opzegging binnen het eerste jaar dient u wel 12 maanden te voldoen. Onderhoudscontracten zijn exclusief arbeids- en materiaalkosten bij storingen en worden na uitvoering van de werkzaamheden in rekening gebracht.

2.2.2 Servicecontract:
Een servicecontract is een uitbreiding van het onderhoudscontract en biedt meer zekerheid op het gebied van storingen, het servicecontract houdt in:
a) Jaarlijks onderhoud als bij het onderhoudscontract omschreven.
b) Geen voorrijkosten bij storing.
c) Geen arbeidskosten bij storingen of reparatie aan het te onderhouden toestel
d) Looptijd maximaal 15 jaar na installatie toestel
e) Onderdelen zijn niet inbegrepen

Servicecontracten worden vooraf volledig gefactureerd en worden in rekening gebracht bij jaarlijkse betaling vanaf 1 januari of vanaf de 1e van de maand wanneer u zich hebt aangemeld tot eind van het jaar. In geval van maandelijkse betaling op basis van automatische incasso wordt het bedrag in termijnen voldaan tot eind van het jaar. Bij opzegging binnen het eerste jaar dient u wel 12 maanden te voldoen.

2.2.3 Warmte Garantie Plan Warmtepompen (uitsluitend voor Daikin installaties)

Het Saman Warmte Garantie Plan is het meest complete contract verkrijgbaar, afsluiten is uitsluitend mogelijk bij een nieuwe warmtepomp installatie en exclusief voor Daikin installaties. Doch uiterlijk binnen 12 maanden na plaatsingsdatum. De minimale duur van de overeenkomst is 12 maanden.

a) Het Saman Warmte Garantie Plan houdt in:
b) Voorwaarden als onder het servicecontract omschreven
c) Verlengde garantie op Daikin onderdelen, exclusief gas-, water- en koelleidingen
Waterzijdige en gaszijdige toebehoren, schoorsteenelementen e.a. niet Daikin elementen
d) Bij verkoop van de woning is dit contract overdraagbaar aan de nieuwe eigenaar
e) Het contract is per jaar opzegbaar
f) Looptijd maximaal 12 jaar na installatie toestel
Het Saman Warmte Garantie Plan wordt vooraf volledig gefactureerd en wordt in rekening gebracht bij jaarlijkse betaling vanaf 1 januari of vanaf de 1e van de maand wanneer u zich hebt aangemeld tot eind van het jaar. In geval van maandelijkse betaling op basis van automatische incasso wordt het bedrag in termijnen voldaan tot eind van het jaar. Bij opzegging binnen het eerste jaar dient u wel 12 maanden te voldoen.

2.3 Ventilatie
2.3.1 Onderhoudscontract:
Het onderhoudscontract kan afgesloten worden voor alle gangbare merken centrale ventilatie units en warmte-terug-win units. Het voorgeschreven preventieve onderhoud omvat:
a) Onderhoud in combinatie met het verwarmingstoestel
b) Vervangen van filters. (filters worden separaat in rekening gebracht)
c) Correct inregelen van ventilatiesysteem.

Onderhoudscontracten worden in rekening gebracht bij jaarlijkse betaling vanaf 1 januari of vanaf de 1e van de maand wanneer u zich hebt aangemeld tot eind van het jaar. In geval van maandelijkse betaling op basis van automatische incasso wordt het bedrag in termijnen voldaan tot eind van het jaar. Bij opzegging binnen het eerste jaar dient u wel 12 maanden te voldoen. Onderhoudscontracten zijn exclusief arbeids- en materiaalkosten bij storingen en worden na uitvoering van de werkzaamheden in rekening gebracht.

2.4 Airconditioning
2.4.1 Onderhoudscontract:
De minimale looptijd is 12 maanden, het voorgeschreven preventieve onderhoud omvat de hieronder vermelde werkzaamheden en is gebaseerd op een koudemiddelinhoud kleiner dan 2,4 kg:

Algemeen
a) Visuele inspectie van koelleidingen op knikken en beschadigingen, bevestiging etc
b) Controle op koudemiddellekkage
c) Meten van de koudemiddeldrukken en de zuig- en perszijde van het systeem
d) Meten van de stroomopname van compressor en ventilator
e) Rapportage volgens F-gassen regelgeving (indien van toepassing)

Binnendeel
a) Volledige reiniging met Frionett BioActiv tegen schimmels en bacteriën
b) Controleren werking van de temperatuurregeling
c) Controle functies op het bedieningspaneel
d) Controle van de koudemiddeldetectie
e) Controle condenswaterafvoer
f) Controle elektrische bedrading en componenten

Buitendeel
a) Reinigen en behandelen met EasyCoat acrylcoating van de condensor
b) Controle omkasting
c) Eventueel bijwerken van lakbeschadigingen
d) Controle elektrische bedrading en componenten
e) Controle van de condensordrukregeling (indien van toepassing)

Onderhoudscontracten worden in rekening gebracht bij jaarlijkse betaling vanaf 1 januari of vanaf de 1e van de maand wanneer u zich hebt aangemeld tot eind van het jaar. In geval van maandelijkse betaling op basis van automatische incasso wordt het bedrag in termijnen voldaan tot eind van het jaar. Bij opzegging binnen het eerste jaar dient u wel 12 maanden te voldoen. Onderhoudscontracten zijn exclusief arbeids- en materiaalkosten bij storingen en worden na uitvoering van de werkzaamheden in rekening gebracht.

2.5 Zonnepanelen
2.5.1 Zon Zekerplan:
De minimale looptijd is 24 maanden, een onderhoudsbeurt binnen het Zon Zekerplan omvat het éénmaal per 2 jaar uitvoeren van de onderstaande werkzaamheden:

Visuele inspectie
a) Conditie van zonnepanelen
b) Opstellingslocatie omvormer
c) Elektrotechnische aansluiting omvormer
d) Controle bekabeling meterkast/omvormer
e) Elektrotechnische aansluiting meterkast

Fysieke controle
a) Controle bouten bevestigingsmateriaal
b) Controle lekkages schuindak
c) Controle dakbedekking/lekkages platdak
d) Controle bekabeling en stekkers

Registratie & metingen
a) Registreren en controleren systeemopbrengst
b) Registreren spanning zonnepanelen
c) Registreren stroomsterkte zonnepanelen
d) U ontvangt na elke controle een onderhoudsrapport

Het Saman Zon Zekerplan is exclusief arbeids- en materiaalkosten bij storingen. WiFi storingen waarbij de omvormer opnieuw ingesteld dient te worden zijn inbegrepen in dit contract, aanpassingen aan de router zelf vallen buiten dit contract. Het contract wordt in rekening gebracht bij jaarlijkse betaling vanaf 1 januari of vanaf de 1e van de maand wanneer u zich hebt aangemeld tot eind van het jaar. In geval van maandelijkse betaling op basis van automatische incasso wordt het bedrag in termijnen voldaan tot eind van het jaar. Bij opzegging binnen twee jaar dient u wel 24 maanden te voldoen.

2.5.2 SolarEdge Online Support (SOS)
SolarEdge Online Support biedt een apart af te sluiten uitbreiding op het Zon Zekerplan indien u in het bezit bent van een SolarEdge systeem, de minimale looptijd is 12 maanden. Het is ook mogelijk om enkel SolarEdge Online Support af te sluiten zonder Zon Zekerplan. SolarEdge Online Support omvat de volgende werkzaamheden:
a) Maandelijkse rapportage per e-mail richting de opdrachtgever
b) Structurele analyse en bewaking van opbrengsten op installatie- en paneelniveau door de Saman Groep
c) Bij storingen communicatie vanuit de Saman Groep richting de opdrachtgever
d) Beheer/aanpassingen van de installatie binnen het portal voor een goede en inzichtelijk werking
e) SolarEdge Online Support kan als separaat contract of als aanvulling op het Saman Zon Zekerplan (Plus) worden afgesloten

Kosten voor een onderhouds- of servicebezoek op locatie naar aanleiding van geconstateerde gebreken zijn niet inbegrepen in het SolarEdge Online Support. In combinatie met Saman Zon Zekerplan Plus zijn de kosten voor arbeid en materiaal wel opgenomen onder de bij het betreffende contract vermelde voorwaarden.

Het SolarEdge Online Support is exclusief arbeids- en materiaalkosten bij storingen en wordt op 1 januari volledig gefactureerd indien er wordt gekozen voor betaling per jaar, bij betaling per maand wordt het bedrag in 12 termijnen voldaan.

2.5.3 Reiniging

Een reinigingsbeurt voor zonnepanelen bestaat uit het reinigen van de zonnepanelen middels osmose water. Doordat het water geen mineralen bevat blijven deze niet achter op de panelen. Daarnaast heeft osmose water een sterker reinigend vermogen dan normaal leidingwater, osmosewater gaat namelijk een verbinding aan met het aanwezige vuil en zal het zelfs uit de poriën van de zonnepanelen halen.

Het reinigingscontract is exclusief het gebruik van een hoogwerker. Mocht er een hoogwerker nodig zijn om de panelen te reinigen dan worden deze kosten aan u doorberekend.

Het reinigingscontract heeft een looptijd van minimaal 12 maanden en wordt in rekening gebracht bij jaarlijkse betaling vanaf 1 januari of vanaf de 1e van de maand wanneer u zich hebt aangemeld tot eind van het jaar. In geval van maandelijkse betaling op basis van automatische incasso wordt het bedrag in termijnen voldaan tot eind van het jaar. Bij opzegging binnen het eerste jaar dient u wel 12 maanden te voldoen. Combinatiekorting is niet mogelijk bij dit contract.

2.6 Zonneboilers
Onderhoudscontract:
Het voorgeschreven preventieve onderhoud omvat:
a) Onderhoud in combinatie met het verwarmingstoestel
b) Controle van de systeemdruk in koude toestand. Wanneer de druk te laag is, wordt het systeem bijgevuld.
c) Controle  van de solarvloeistof in het collectorcircuit op vorstbestendigheid met een speciaal doorvoor bestemde vloeistofmeter.
d) Is de beschermingsgraad tussen de 0 en -20°C, dan wordt een correctie uitgevoerd.
e) Het meten van de zuurtegraad van de installatie, de PH waarde.
f) Uitvoeren van het noodzakelijk onderhoud aan de boiler.
g) Indien er onderhoud uitgevoerd wordt aan een leeg- of terugloopsysteem, wordt het vulniveau van dit systeem gecontroleerd.

De zonnecollectoren behoeven geen speciaal onderhoud. Het controleren op vervuiling door luchtverontreiniging, zand en/of stof kan door u zelf uitgevoerd worden. Het schoonmaken van de glasplaat kan het beste met water gebeuren. Geen schuur- of oplosmiddelen toepassen!

Het Onderhoudscontract voor uw zonneboiler wordt in rekening gebracht bij jaarlijkse betaling vanaf 1 januari of vanaf de 1e van de maand wanneer u zich hebt aangemeld tot eind van het jaar. In geval van maandelijkse betaling op basis van automatische incasso wordt het bedrag in termijnen voldaan tot eind van het jaar. Bij opzegging binnen het eerste jaar dient u wel 12 maanden te voldoen. Onderhoudscontracten zijn exclusief arbeids- en materiaalkosten bij storingen en worden na uitvoering van de werkzaamheden in rekening gebracht. De minimale looptijd is 12 maanden.

2.7 Waterontharders
Onderhoudscontract:
Het voorgeschreven preventieve onderhoud aan een waterontharder omvat:
a) Onderhoud in combinatie met het verwarmingstoestel
b) Visuele controle van:
Het zoutvat
De spoelinrichting
De kogelkranen en membraam afsluiters.
c) Het meten van de waterhardheid voor en na de ontharder.
d) Het eventueel bijstellen van de resthardheid.
e) Het controleren van het regeneratie proces.
f) Indien nodig de spoelfrequentie bijstellen.

Het Onderhoudscontract voor uw zonneboiler wordt in rekening gebracht bij jaarlijkse betaling vanaf 1 januari of vanaf de 1e van de maand wanneer u zich hebt aangemeld tot eind van het jaar. In geval van maandelijkse betaling op basis van automatische incasso wordt het bedrag in termijnen voldaan tot eind van het jaar. Bij opzegging binnen het eerste jaar dient u wel 12 maanden te voldoen. Onderhoudscontracten zijn exclusief arbeids- en materiaalkosten bij storingen en worden na uitvoering van de werkzaamheden in rekening gebracht. De minimale looptijd is 12 maanden.

2.8 Gebouwautomatisering
Onderhoudscontract:
Het onderhoud aan een gebouwautomatiseringssysteem omvat:
a) Halfjaarlijkse update en back-up van software op afstand (januari en juli)
b) Jaarlijkse controle op functionaliteiten en instellingen op afstand (januari)
c) Actieve opvolging van storingen welke bij ons automatisch per e-mail worden gemeld, eventuele werkzaamheden en aanpassingen in de software als opvolging van deze storingen zijn niet in het onderhoudscontract opgenomen
d) Werkzaamheden als gevolg van aanpassingen of storingen binnen het netwerk waarop het gebouwautomatiseringssysteem is aangesloten zijn niet opgenomen in dit contract
e) Toegang tot het gebouwautomatiseringssyteem dient door de opdrachtgever mogelijk gemaakt te worden middels port forwarding
f) Opdrachtgever ontvangt een bevestiging per e-mail voor en na uitvoering werkzaamheden ter informatie aangezien een herstart na update en back-up noodzakelijk is en op te merken is door de gebruiker.

Het Onderhoudscontract voor uw zonneboiler wordt in rekening gebracht bij jaarlijkse betaling vanaf 1 januari of vanaf de 1e van de maand wanneer u zich hebt aangemeld tot eind van het jaar. In geval van maandelijkse betaling op basis van automatische incasso wordt het bedrag in termijnen voldaan tot eind van het jaar. Bij opzegging binnen het eerste jaar dient u wel 12 maanden te voldoen. Onderhoudscontracten zijn exclusief arbeids- en materiaalkosten bij storingen en worden na uitvoering van de werkzaamheden in rekening gebracht. De minimale looptijd is 12 maanden.

2.9 SIM kaart

Een contract voor een SIM kaart betreft het factureren van de kosten voor het gebruik van een SIM kaart en het bijbehorende dataverkeer. Deze mogelijkheid wordt toegepast indien het niet mogelijk is om gebruik te maken van een Wifi of bedraad netwerk.  Deze kosten voor de SIM kaart en het bijbehorende dataverkeer worden in rekening gebracht bij jaarlijkse betaling vanaf 1 januari of vanaf de 1e van de maand wanneer u zich hebt aangemeld tot eind van het jaar. In geval van maandelijkse betaling op basis van automatische incasso wordt het bedrag in termijnen voldaan tot eind van het jaar. Bij opzegging binnen het eerste jaar dient u wel 12 maanden te voldoen. Onderhoudscontracten zijn exclusief arbeids- en materiaalkosten bij storingen en worden na uitvoering van de werkzaamheden in rekening gebracht. De minimale looptijd is 12 maanden.